Ấn Quạ Bạc Ẩn - Silver Raven Insignia

Ấn Quạ Bạc Ẩn

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐

Huân chương quạ đen được thành viên của Đạo Bảo Đoàn sử dụng để nhận biết lẫn nhau. Đạo Bảo Đoàn không hỏi xuất thân, bất kể là ai chỉ cần có lòng ham tìm bảo vật, dám mạo hiểm, đều có thể trở thành thành viên "ưu tú".

Nguồn gốc
  • Thành viên Đạo Bảo Đoàn cấp 40+

Craft - Ghép

Ấn Quạ Tầm Bảo
x3