Ấn Quạ Tầm Bảo - Treasure Hoarder Insignia

Ấn Quạ Tầm Bảo

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

Dấu ấn kiêu hãnh thể hiện danh tính của Đạo Bảo Đoàn, miêu tả những chuyến truy tìm kho báu vô tận của họ. Tuy nói vậy, danh tính đạo tặc có cần phải được thể hiện một cách tự hào không nhỉ..?

Nguồn gốc
  • Thành viên thất lạc của Đạo Bảo Đoàn