Bài Giảng Của "Chăm Chỉ" - Teachings of "Diligence"

Bài Giảng Của "Chăm Chỉ"

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Thiên Phú

⭐⭐

Nền tảng của đất nước nham thạch là sự chăm chỉ.
Chăm chỉ chính là sự nỗ lực chinh phục núi cao biển lớn, là dũng khí và sức mạnh theo đuổi phồn hoa và hoàng kim.

Nguồn gốc
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Vực Hoang Rực Lửa (Chủ Nhật)
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Lửa Vực Sâu (Thứ 3/Thứ 6)