Bài Giảng Của "Phồn Hoa" - Teachings of "Prosperity"

Bài Giảng Của "Phồn Hoa"

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Thiên Phú

⭐⭐

Đất nước của nham thạch theo đuổi sự phồn hoa.
Phồn hoa là ân huệ của Liyue, là thành phố vĩ đại được Thần và người dân Liyue cùng xây dựng, là cội nguồn của hòa bình và sự an toàn trên mảnh đất Liyue.

Nguồn gốc
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Tế Đàn Rực Lửa (Thứ 2/Thứ 5)
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Vực Hoang Rực Lửa (Chủ Nhật)