Bài Giảng Của "Tự Do" - Teachings of "Freedom"

Bài Giảng Của "Tự Do"

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Thiên Phú

⭐⭐

Tinh thần đất nước của gió là tự do.
Đầu tiên là tự do của việc sinh sống mạnh khỏe, ổn định, không phải lo lắng cuộc sống bấp bênh.

Nguồn gốc
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Tế Đàn Tụ Sương (Thứ 2/Thứ 5)
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Giá Buốt Thấu Xương (Chủ Nhật)