Bản Đồ Kho Báu - Treasure Map

Bản Đồ Kho Báu

Đạo Cụ Nhiệm Vụ

Một tấm bản đồ phác thảo, trong đó có một số chỗ được đánh dấu ký hiệu đơn giản.