Bản Vẽ Cấm Chú - Forbidden Curse Scroll

Bản Vẽ Cấm Chú

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐

Bản vẽ các hình tượng cổ đại. Rất it người có thể hiểu hàm ý trên đó, nghe nói những học giả có thể hiểu được cuối cùng đều bị điên.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Phù thủy Hilichurl cấp 60+

Craft - Ghép

Bản Vẽ Phong Ấn
x3