Bột Slime - Slime Concentrate

Bột Slime

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐

Kết tủa trong người Slime, khi để yên sẽ tự kết tủa.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Slime cấp 60+

Craft - Ghép

Tinh Sime
x3