Cấu Trúc Hỗn Độn - Chaos Device

Cấu Trúc Hỗn Độn

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐

Là một phần trong di tích không còn hoạt động. Từng là một bộ phận trong cơ thể đó, có một vẻ đẹp kỳ diệu.

Nguồn gốc
  • Thủ Vệ Di Tích
  • Thợ Săn Di Tích