Chỉ Dẫn Của "Chăm Chỉ" - Guide to "Diligence"

Chỉ Dẫn Của "Chăm Chỉ"

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Thiên Phú

⭐⭐⭐

Nền tảng của đất nước nham thạch là sự chăm chỉ.
Chăm chỉ là chất xúc tác chảy trong huyết mạch của người dân Liyue, có thể biến nham thạch thành hoàng kim, là nguyên nhân thương cảng vĩ đại trở thành vĩ đại.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Vực Hoang Rực Lửa (Chủ Nhật)
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Lửa Vực Sâu (Thứ 3/Thứ 6)

Craft - Ghép

Bài Giảng Của "Chăm Chỉ"
x3