Dạ Phách Thạch - Noctilucous Jade

Dạ Phách Thạch

Đặc Sản Khu Vực Liyue

Khoáng thạch hiểm, sẽ tỏa sáng trong màn đêm yên tĩnh. Nghe nói là bảo thạch quý được ngưng tụ bởi những Nguyên Tố dị biến trong trời đất.

Nguồn gốc
  • Sơn Động Liyue
  • Minh Ôn Trấn