Đá Sáng Thế - Genesis Crystal

Đá Sáng Thế

Tiền Hiếm

⭐⭐⭐⭐⭐

Kết tinh năng lượng khai phá vũ trụ. Được kết tinh từ tiềm lực và niềm hy vọng thắp sáng các ngôi sao mới trong khoảng không hư vô.