Dao Đô Thám Trưởng - Inspector's Sacrificial Knife

Dao Đô Thám Trưởng

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐⭐

Vũ khí hung ác từng trải qua nhiều "Nợ nần". Người thường không có mắt mọc sau lưng, nhưng binh khí và võ nghệ này lại thiết kế để đối phó với nhược điểm đó.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Người Xử Lý Nợ cấp 60+

Craft - Ghép

Dao Đặc Công
x3