Dây Sắt Đấu Sĩ Nanh Sư Tử - Chains of the Dandelion Gladiator

Dây Sắt Đấu Sĩ Nanh Sư Tử

Nguyên Liệu Đột Phá Vũ Khí

⭐⭐⭐

Từng là xiềng xích trên người anh hùng Vennessa - hoặc nói như thế này, trong thời đại đó, tất cả kiếm sĩ đều phải đeo xiềng xích. Đấu sĩ nanh sư tử cũng chỉ là một trong số đó.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Tế Đàn Thác Sâu (Chủ Nhật)
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Phế Đô Khát Nước (Thứ 4/Thứ 7)

Craft - Ghép

Xiềng Xích Đấu Sĩ Nanh Sư Tử
x3