Dịch Slime - Slime Condensate

Dịch Slime

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

Chất kết dính trên bề mặt Slime, nguyên liệu thường thấy trong xưởng Nguyên Tố.

Nguồn gốc
  • Slime rơi

Vật phẩm liên quan / Nguyên liệu dùng cho