Đồng Hồ Thầy Thuốc - Traveling Doctor's Pocket Watch

Đồng Hồ Thầy Thuốc

Cát Thời Gian

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
3.5%

Thầy Thuốc

  • Tăng 20% hiệu quả trị liệu nhân vật nhận được.
  • Khi thi triển Kỹ Năng Nộ, hồi 20% HP.

Đạo cụ dùng để tính thời gian chính xác. Đối với thầy thuốc mà nói, một giây cũng không thể lãng phí.