Dũng Sĩ Huyết Chiến - Berserker

Dũng Sĩ Huyết Chiến

Bộ Thánh Di Vật

⭐⭐⭐⭐

Cuồng Chiến

  • Tỷ lệ bạo kích tăng 12%.
  • Khi HP dưới 70%, tỷ lệ bạo kích tăng thêm 24%.

Bộ gồm:
* Tường Vi Cuồng Chiến
* Lông Vũ Cuồng Chiến
* Đồng Hồ Cuồng Chiến
* Ly Xương Cuồng Chiến
* Mặt Quỷ Cuồng Chiến