Đuôi Thằn Lằn - Lizard Tail

Đuôi Thằn Lằn

Nguyên Liệu

Đuôi Thằn Lằn có dược tính rất cao, có thể khiến da người cứng cáp, vị rất đắng.

Nguồn gốc
  • Thằn Lằn