Giáo Quan - Instructor

Giáo Quan

Bộ Thánh Di Vật

⭐⭐⭐

Giáo Quan

  • Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.
  • Sau khi kích hoạt phản ứng Nguyên Tố, tinh thông Nguyên Tố tất cả thành viên đội tăng 120 điểm, kéo dài 8s.

Bộ gồm:
* Hoa Giáo Quan
* Lông Vũ Giáo Quan
* Đồng Hồ Giáo Quan
* Tách Trà Giáo Quan
* Nón Giáo Quan