Gông Cùm Đấu Sĩ Nanh Sư Tử - Shackles of the Dandelion Gladiator

Gông Cùm Đấu Sĩ Nanh Sư Tử

Nguyên Liệu Đột Phá Vũ Khí

⭐⭐⭐⭐

Vennessa không phải bị trói buộc bởi gồng cùm và xiềng xích, nếu cô ấy muốn thoát ra, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh gãy kim loại thường của thành Mondstadt. Nói cho cùng thì ở đây không có quặng đá ưu tú cũng không có lửa thần của quê hương.
Thứ trói buộc cô ấy, là trách nhiệm bảo vệ tộc nhân.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Tế Đàn Thác Sâu (Chủ Nhật)
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Phế Đô Khát Nước (Thứ 4/Thứ 7)

Craft - Ghép

Dây Sắt Đấu Sĩ Nanh Sư Tử
x3