Hoàng Ngọc Cứng - Prithiva Topaz Gemstone

Hoàng Ngọc Cứng

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐⭐⭐

Nguyên liệu đột phá nhân vật.
"Tất cả tiền bạc lưu thông trên đại lục này đều là máu thịt của tôi."
"Tôi dùng cách như vậy, là để đảm bảo cho tất cả mồ hôi, trí tuệ và tương lai của nhân loại. Đây là sự tín nhiệm của tôi với chúng sinh, phụ lòng nó chính là làm vấy bẩn máu của tôi."

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Sói Bắc Phong cấp 75+
  • Nham Nguyên Bản cấp 75+

Craft - Ghép

Miếng Hoàng Ngọc Cứng
x3