Hơi Thở Đông Phong - Dvalin's Sigh

Hơi Thở Đông Phong

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐⭐⭐

Khi chủ Đông Phong thành Mondstadt gọi gió đến đã tập hợp chút sức mạnh.

Thân thể của nó trong suốt tuyệt đẹp, gió và lốc xoáy đều để nó sai khiến. Chỉ cần cưỡi lên gió, gió là bạn, là tiếng hát và tự do.
Kẻ địch của gió chính là kẻ địch của nó.

Nguồn gốc
  • Phong Ma Long cấp 70+