Hống Đơn Biển Sương Mù - Mist Veiled Mercury Elixir

Hống Đơn Biển Sương Mù

Nguyên Liệu Đột Phá Vũ Khí

⭐⭐⭐

Bùa chú có thể giúp lưu giữ lại sức mạnh của tiên nhân, ngoại cảnh có thể tạo ra vũ trụ trời đất. Thuật luyện đơn thì vẫn còn nằm trong bí mật. Tóm lại thử nuốt những kim đơn này thì không có hy vọng sống.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Khu Vực Tĩnh Điện (Chủ Nhật)
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Tiếng Sấm Thành Cổ (Thứ 3/Thứ 6)

Craft - Ghép

Diên Đơn Biển Sương Mù
x3