Hướng Dẫn Bay - Gliding Instruction Manual

Hướng Dẫn Bay

Sách

Sổ tay hướng dẫn chuẩn bị cho tân thủ dùng Phong Chi Dực, cũng tài liệu nhất định phải đọc để lấy được giấy phép bay ở thành Mondstadt. Sổ tay này cung cấp những điều cần chú ý khi sử dụng Phong Chi Dực cho công dân Mondstadt.

Episode