Hướng Dẫn Của "Hoàng Kim" - Guide to "Gold"

Hướng Dẫn Của "Hoàng Kim"

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Thiên Phú

⭐⭐⭐

Hoàng kim tượng trưng cho đất nước nham thạch.
Hoàng kim có ý nghĩa là chuyển đổi, là sự hiểu ý ngầm giữa người dân và núi đá, mặt đất cũng như thành phố cảng. Ở Liyue, sự chăm chỉ được chuyển thành hoàng kim, mà hoàng kim sẽ được chuyển thành sự phồn vinh.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Vực Hoang Rực Lửa (Chủ Nhật)
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Vòng Tròn Rực Lửa (Thứ 4/Thứ 7)

Craft - Ghép

Bài Giảng Của "Hoàng Kim"
x3