Hướng Dẫn Của "Kháng Chiến" - Guide to "Resistance"

Hướng Dẫn Của "Kháng Chiến"

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Thiên Phú

⭐⭐⭐

Nền tảng đất nước của gió là kháng chiến.
Lịch sử của Mondstadt là lịch sử của kháng chiến. Kháng chiến là để người dân Mondstadt có thể tự do, như việc Phong Thần thổi tan những đám băng, như Vennessa đứng lên kháng chiến.

Nguồn gốc
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Giá Buốt Thấu Xương (Chủ Nhật)
  • Ghép Nhận
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Vực Sâu Lạnh Giá (Thứ 3/Thứ 6)

Craft - Ghép

Bài Giảng Của "Kháng Chiến"
x3