Hướng Dẫn Của "Phồn Hoa" - Guide to "Prosperity"

Hướng Dẫn Của "Phồn Hoa"

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Thiên Phú

⭐⭐⭐

Đất nước của nham thạch theo đuổi sự phồn hoa.
Phồn hoa là lời hứa của Liyue với con cháu củ mình: Hồi đáp người chăm chỉ bằng sự phồn hoa, dùng hoàng kim để soi sáng mảnh đất này.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Tế Đàn Rực Lửa (Thứ 2/Thứ 5)
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Vực Hoang Rực Lửa (Chủ Nhật)

Craft - Ghép

Bài Giảng Của "Phồn Hoa"
x3