Hướng Dẫn Của "Tự Do" - Guide to "Freedom"

Hướng Dẫn Của "Tự Do"

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Thiên Phú

⭐⭐⭐

Tinh thần đất nước của gió là tự do.
Thứ 2 là tự do du lịch, có thể tự do di chuyển trên các vùng lãnh thổ, không bị cản trở gì.

Nguồn gốc
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Tế Đàn Tụ Sương (Thứ 2/Thứ 5)
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Giá Buốt Thấu Xương (Chủ Nhật)
  • Ghép Nhận

Craft - Ghép

Bài Giảng Của "Tự Do"
x3