Kiếm Bạch Ảnh - Whiteblind

Kiếm Bạch Ảnh

Trọng Kiếm

Phòng Ngự
11.3%

Tấn Công Căn Bản
42

⭐⭐⭐⭐

Đỉnh Năng Lượng

Sau khi tấn công thường và trọng kích chính xác, tấn công và phòng ngự tăng 6%/7.5%/9%/10.5%/12%. Kéo dài 6s, tối đa cộng dồn 4 lần (tổng 24%/30%/36%/42%/48%). Mỗi 0.5s mới thi triển 1 lần.

Đại kiếm đến từ dị quốc, theo tay thương nhân lưu lạc vào Liyue. Nắm trong tay người hiểu kiếm sẽ có sức mạnh khôn lường.

Craft - Ghép

Mảnh Sắt Trắng
x50
Mảnh Pha Lê
x50
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục
x1

Cường Hóa

Lv.1 Lv.20 Lv.40 Lv.50 Lv.60 Lv.70 Lv.80 Lv.90
Tấn Công Căn Bản 42 109 / 135 205 / 231 266 / 292 327 / 353 388 / 414 449 / 475
Phòng Ngự % 11.3 20 29 33.5 38.1