Kinh Nghiệm Anh Hùng - Hero's Wit

Kinh Nghiệm Anh Hùng

Nguyên Liệu EXP Nhân Vật

⭐⭐⭐⭐

Nguyên liệu EXP nhân vật, có 20000 điểm EXP.
Những EXP này là vật quý báu trên đường du hành ở đại lục và hướng về Đảo Thiên Không.

Nguồn gốc
  • Thù Lao Giải Quyết Công Việc