Ký Ức Tứ Phương Chi Phong - Memory of Roving Gales

Ký Ức Tứ Phương Chi Phong

Kích Hoạt Cung Mệnh

⭐⭐⭐⭐⭐

Ngôi sao bị thiếu trong cung mệnh của Nhà Lữ Hành Nguyên Tố Phong.

Nguồn gốc
  • Cửa Hàng Lưu Niệm
  • Nhiệm Vụ Chính Tuyến
  • Hạng Mạo Hiểm