Lăng Kính Sấm Sét - Lightning Prism

Lăng Kính Sấm Sét

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐⭐

Lôi Nguyên Bản dùng để hội tụ Nguyên Tố, Nguyên Tố khôi phục tổn thất. Trong đó chứa sức mạnh Lôi thuần túy.
Lăng kính có thể phân biệt màu sắc tạo nên ánh sáng, Lăng Kính Sấm Sét dệt sức mạnh tuôn trào thành sấm sét thuần khiết. Cho dù Lôi Nguyên Bản đã bị đánh bại, Nguyên Tố Lôi vẫn tiếp tục hội tụ trong lăng kính.

Nguồn gốc
  • Lôi Nguyên Bản cấp 30+