Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ - Gladiator's Finale

Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ

Bộ Thánh Di Vật

⭐⭐⭐⭐

Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ

  • Tấn công tăng 18%
  • Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này dùng kiếm đơn, trọng kiểm, vũ khí cán dài, sát thương tấn công thường nhân vật tạo thành tăng 35%.

Bộ gồm:
* Nỗi Nhớ Của Giác Đấu Sĩ
* Giác Đấu Sĩ Trở Về
* Hy Vọng Của Giác Đấu Sĩ
* Giác Đấu Sĩ Uống Say
* Nón Giác Đấu Sĩ