Lông Vũ Bắc Phong - Tail of Boreas

Lông Vũ Bắc Phong

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐⭐⭐

Một ít vảy đuôi lấy từ trên người Vua Sói Bắc Phong.
Vua Sói đã mất đi sinh mệnh và hình thể nhưng vẫn có một sức mạnh vĩ đại. Để nghênh chiến nên đã dùng Băng và Phong để khôi phục hình thể, nhưng vẫn không dung nạp được hết nguồn sức mạnh, một ít linh hồn đã bị rơi rớt trên băng giá.

Nguồn gốc
  • Sói Bắc Phong cấp 70+