Lông Vũ Đông Phong - Dvalin's Plume

Lông Vũ Đông Phong

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐⭐⭐

Một sợi lông lấy từ trên người chủ Đông Phong thành Mondstadt.
Đã trải qua gió ngàn năm. Trái tim tự do khiến nó gần như gọi được gió để thoát khỏi giam cầm. Nhưng chủ cũ đã thưởng nó cho bạn để bạn nắm giữ.

Nguồn gốc
  • Phong Ma Long cấp 70+