Lông Vũ Thầy Thuốc - Traveling Doctor's Owl Feather

Lông Vũ Thầy Thuốc

Lông Vũ Tử Vong

Tấn Công
8

Thầy Thuốc

  • Tăng 20% hiệu quả trị liệu nhân vật nhận được.
  • Khi thi triển Kỹ Năng Nộ, hồi 20% HP.

Lông cứng của chim cú, dùng nó để cổ vũ những lúc đi chữa bệnh trong đêm.