Lương Khoán Tinh Đúc - Fine Enhancement Ore

Lương Khoán Tinh Đúc

Nguyên Liệu Cường Hóa Vũ Khí

⭐⭐

Nguyên liệu EXP vũ khí, có chứa 2000 điểm EXP.
Xuất phát từ một nguyên lý nào đó, vũ khí có thể hấp thụ được loại tinh khoáng đặc thù này để nâng cao sức mạnh.

Nguồn gốc
  • Thù Lao Giải Quyết Công Việc
  • Rèn

Craft - Ghép

Mảnh Sắt Trắng
x3