Lý Tưởng Của Đấu Sĩ Nanh Sư Tử - Dream of the Dandelion Gladiator

Lý Tưởng Của Đấu Sĩ Nanh Sư Tử

Nguyên Liệu Đột Phá Vũ Khí

⭐⭐⭐⭐⭐

Vennessa đạt được tự do từ trong nô dịch. Kết quả là thứ trói buộc cô ấy càng lúc càng lớn: Từ tộc nhân trở thành toàn Mondstadt, thậm chí trở thành "Tự Do", đến cả thế giới này.
Cô ấy thực sự mong muốn rằng: Thế giới này trở nên kiên cường hơn nữa.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Tế Đàn Thác Sâu (Chủ Nhật)
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Phế Đô Khát Nước (Thứ 4/Thứ 7)

Craft - Ghép

Gông Cùm Đấu Sĩ Nanh Sư Tử
x3