Mảnh Hoàng Ngọc Cứng - Prithiva Topaz Fragment

Mảnh Hoàng Ngọc Cứng

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐

Nguyên liệu đột phá nhân vật.
"Tất cả tiền bạc lưu thông trên đại lục này đều là máu thịt của tôi."

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Sói Bắc Phong cấp 40+
  • Nham Nguyên Bản cấp 40+

Craft - Ghép

Vụn Hoàng Ngọc Cứng
x3