Mảnh Kim Cương - Brilliant Diamond Fragment

Mảnh Kim Cương

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐

Nguyên liệu đột phá nhân vật
"Chào mừng đến với thế giới."

Nguồn gốc
  • Hạng Mạo Hiểm