Mảnh Mã Não Cháy - Agnidus Agate Fragment

Mảnh Mã Não Cháy

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐

Nguyên liệu đột phá nhân vật.
"Vì nguyện vọng mà bước vào con đường lữ hành, vì danh hiệu mạnh nhất mà cố gắng chiến đấu..."

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Cây Nổ cấp 40+
  • Sói Bắc Phong cấp 40+

Craft - Ghép

Vụn Mã Não Cháy
x3