Manh Mối Kho Báu (II) - Treasure Clue (II)

Manh Mối Kho Báu (II)

Đạo Cụ Nhiệm Vụ

Mảnh giấy ghi chép manh mối kho báu, bên trên là vài hình tượng không rõ kèm theo một câu nói khó hiểu.