Mảnh Ngọc Băng Vụn - Shivada Jade Sliver

Mảnh Ngọc Băng Vụn

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐

Nguyên Liệu Đột Phá Nhân Vật

Nguồn gốc
  • Sói Bắc Phong
  • Cửa Hàng Lưu Niệm
  • Cây Cấp Đông