Mảnh Thanh Kim Sạch - Varunada Lazurite Fragment

Mảnh Thanh Kim Sạch

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐

Nguyên liệu đột phá nhân vật.
"Trong lý tưởng của ta không có chút vấy bẩn nào."

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Tinh Linh Nước Trong cấp 40+

Craft - Ghép

Vụn Thanh Kim Sạch
x3