Mảnh Thiên Thạch Đen - Piece of Aerosiderite

Mảnh Thiên Thạch Đen

Nguyên Liệu Đột Phá Vũ Khí

⭐⭐⭐

Ở Liyue trước nay vẫn có truyền thuyết về hải quái, dù gì đây cũng là thứ vượt quá sự hiểu biết của Teyvat. Nếu không có sự bảo hộ của 7 vị thần trần thế, bên ngoài không biết là mớ hỗn độn gì nữa. Có thể khiến sức mạnh của Nham Vương Đế Quân bị nhiễm bẩn, thì quả thật là sức mạnh vượt ra khỏi trật tự của Teyvat.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Khu Vực Tĩnh Điện (Chủ Nhật)
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Thử Thách Sấm Sét (Thứ 4/Thứ 7)

Craft - Ghép

Hạt Thiên Thạch Đen
x3