Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi - Vajrada Amethyst Fragment

Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐

Nguyên liệu đột phá nhân vật.
"Thân thể này là thân thể tôn quý đặc biệt nhất trần thế."

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Lôi Nguyên Bản cấp 40+

Craft - Ghép

Vụn Tử Tinh Thắng Lợi
x3