Mảnh Tùng Thạch Tự Tại - Vayuda Turquoise Fragment

Mảnh Tùng Thạch Tự Tại

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐

Nguyên liệu đột phá nhân vật.
"Nhưng hướng gió sẽ thay đổi."

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Phong Nguyên Bản cấp 40+

Craft - Ghép

Vụn Tùng Thạch Tự Tại
x3