Mảnh Xương Giòn Yếu - Fragile Bone Shard

Mảnh Xương Giòn Yếu

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐

Mảnh xương được tìm thấy trên người rồng đất còn nhỏ. Cho dù rất giòn, nhưng trong đó chứa đựng sức mạnh không thể diễn tả bằng lời.

Nguồn gốc
  • Rồng Đất Nhỏ - Nham rơi