Mật Hoa Lừa Dối - Whopperflower Nectar

Mật Hoa Lừa Dối

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

Mật lấy từ nhụy hoa, có chứa lượng nhỏ nguyên tố. Mùi vị gần giống với Hoa Ngọt.

Nguồn gốc
  • Hoa Lừa Dối