Mật Hoa Nguyên Tố - Energy Nectar

Mật Hoa Nguyên Tố

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐

Mật ong chứa năng lượng. Hoa Lừa Dối đánh lừa con mồi để bắt và ăn để tiến hóa thành một dạng lớn mạnh hơn, thuần túy hơn...

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Hoa Lừa Dối cấp 60+

Craft - Ghép

Mật Hoa Lấp Lánh
x3